RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA –

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

przez  Ab Ovo Jakub Giemza

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Ab Ovo Jakub Giemza, ul. Belgijska 18, 54-404 Wrocław.

Przetwarzanie danych

Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 530 355 288 i 502 733 399 oraz za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej  www.giemza.ch .

Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach również adres e-mail, adres zamieszkania, PESEL.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Ab Ovo Jakub Giemza polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.

Klienta dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem bądź psychoterapią.

Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem rachunku.

Klienta dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub wydania zaświadczenia.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Klienta żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług Ab Ovo Jakub Giemza.

Przekazywanie danych

W sytuacji konieczności wystawienia faktury dane osobowe są przekazywane firmie M&B Biuro Rachunkowe Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 13/409, 50-020 Wrocław, która prowadzi obsługę finansowo-księgową Ab Ovo Jakub Giemza (dane w zakresie imienia i nazwiska, a na wyraźne życzenie pacjenta również adresu).

W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa.

Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

Prawa właściciela danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – proszę o kontakt z Ab Ovo Jakub Giemza, ul. Belgijska 18, 54-404 Wrocław – pisemnie: pismo doręczone osobiście bądź pocztą tradycyjną.

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w szafach pancernych, w biurze z alarmem i okratowanymi oknami. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem. Korespondencja e-mail przechodzi przez bezpieczną i szyfrowaną szwajcarską pocztę. Oprócz szyfrowania na życzenie Klienta korespondencja może być dodatkowo hasłowana.